नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

हुलाक सेवा विभाग

हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र

कार्यविधि

सि.नं शीर्षक
1 हुलाक कार्यविधि-2063 डाउनलोड
2 कार्यविधि-2063 डाउनलोड
3 कार्यविधि-2063 डाउनलोड