नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

हुलाक सेवा विभाग

हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐन

सि.नं शीर्षक
1 हुलाक ऐन, 2019 डाउनलोड
2 आन्तरिक हुलाक वस्तु (विमा गर्ने) ऐन, 2019 डाउनलोड
3 सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन,2064 डाउनलोड
4 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, 2064 डाउनलोड