नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

हुलाक सेवा विभाग

हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र

नियम

सि.नं शीर्षक
1 हुलाक नियमावली,2020 डाउनलोड
2 आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, 2019 डाउनलोड
3 धनादेश नियमावली, 2031 डाउनलोड
4 हुलाक बचत बैँक नियमावली, 2033 डाउनलोड
5 अतिरिक्त हुलाक नियमावली, 2034 डाउनलोड
6 वैरङ्ग हुलाक नियमावली, 2034 डाउनलोड